Algemene voorwaarden

voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Inhoudsopgave

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Werkingssfeer

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 5 Opschortingsrecht

Artikel 6 Werkprocedure

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 9 Functie en beloning

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief

Artikel 14 Facturatie

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 17 Geheimhouding

Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking

 

persoonsgegevens

Artikel 19 Bejegening uitzendkracht

Artikel 20 Medezeggenschap

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 23 Slotbepaling

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

2 van 11

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van opdrachten

uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.

2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel

7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een

derde onder leiding en toezicht van die derde.

3. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond

waarvan een enkele uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter

beschikking wordt gesteld, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, om werkzaamheden te verrichten,

zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast de uitzendonderneming partij is bij

de opdracht.

5. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

6. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de

uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de cao, inhoudend dat de

arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de

uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de

opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

7. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de ABU

(Algemene Bond Uitzendondernemingen) enerzijds en betrokken werknemersorganisaties

anderzijds.

8. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde

tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en btw. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij

anders vermeld.

9. Inlenersbeloning: de inlenersbeloning zoals gedefinieerd in de cao.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overige overeenkomsten

tussen de uitzendonderneming en de opdrachtgever, alsmede op alle rechtshandelingen die

gericht zijn op de totstandkoming daarvan, waaronder aanbiedingen, voorstellen, offertes en

prijsopgaves.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en

worden door de uitzendonderneming uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien

schriftelijk overeengekomen en gelden uitsluitend voor die opdracht.

Artikel 3 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

• óf voor een vaste periode;

• óf voor een bepaalbare periode;

• óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de

overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich

voordoet.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

3 van 11

 

Einde opdracht

3. De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een

redelijke opzegtermijn.

4. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat een van beide partijen de

opdracht opzegt omdat:

• de andere partij in verzuim is;

• de andere partij geliquideerd is;

• de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft

aangevraagd.

Indien de uitzendonderneming wegens een van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van de

opdrachtgever, waarop de opzegging is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten

om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de

uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge leidt. Ten gevolge van

de opzegging zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn.

Einde terbeschikkingstelling

5. Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling. Beëindiging van de

opdracht door de opdrachtgever houdt in het verzoek van de opdrachtgever aan de

uitzendonderneming om de lopende terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum

waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de opdracht rechtsgeldig

is ontbonden.

6. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt, eindigt de

terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever op het moment dat

de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens

arbeidsongeschiktheid. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben

gedaan. De opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan de uitzendonderneming

bevestigen.

7. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de

uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de

uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet

aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever.

De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming tijdig omtrent het eindigen of voortzetten

van de opdracht met inachtneming van artikel 6 lid 1, teneinde de uitzendonderneming in staat te

stellen haar verplichtingen ter zake een wettelijke aanzegtermijn juist en volledig na te komen.

Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid

1. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde uitzendkracht te

vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist.

De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren.

De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.

2. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet

gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de

uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer),

althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen

aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

4 van 11

 

Artikel 5 Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk geheel of

gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk

Wetboek.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

- dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;

- de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te

werk kan worden gesteld én;

- de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op

uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de cao.

Artikel 6 Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht de voor de

terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder een accurate omschrijving van de

functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats,

arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

2. De uitzendonderneming bepaalt, aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte

informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor ter

beschikkingstelling in aanmerking komende (kandidaat-)uitzendkrachten, welke

(kandidaat-)uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de

opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht af te

wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde (kandidaat-)uitzendkracht

geen doorgang vindt.

3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever indien de contacten tussen de

opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder

een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om

welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de

daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

4. Indien de uitzendonderneming in het kader van de vervulling van op grond van de wet of de cao

op haar rustende verplichtingen informatie van de opdrachtgever behoeft, zal opdrachtgever op

eerste verzoek deze informatie kosteloos aan de uitzendonderneming verstrekken.

Artikel 7 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden

vastgelegd in de opdracht, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur, de

pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake

gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in,

dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke

vereisten. De opdrachtgever ziet erop toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane

werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de cao.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

5 van 11

 

Artikel 8 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren

omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd

van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan

laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot

vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het

aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het

bekend worden hiervan te informeren.

Artikel 9 Functie en beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de

uitzendkracht uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle

elementen van de inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en voor zover op dat

moment bekend) aan de uitzendonderneming.

2. De beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en

kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de cao (daaronder mede begrepen de

bepalingen omtrent de inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks

aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet

overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever

aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling

aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de

nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling kan tijdens de opdracht

worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt

met een beroep op wet- en regelgeving en/of de cao. Indien de aanpassing leidt tot een hogere

beloning, is de uitzendonderneming gerechtigd de beloning van de uitzendkracht én het

opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig te corrigeren. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde

tarief aan de uitzendonderneming verschuldigd vanaf het moment dat de uitzendkracht

aanspraak heeft op de hogere beloning op grond van wet- en regelgeving en/of de cao.

4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval direct bij het bekend worden,

op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële

loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt

beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.

5. Indien en voor zover voor de uitzendkracht vanwege niet indeelbaarheid een beloning wordt

vastgesteld, stelt de opdrachtgever de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het

bekend worden op de hoogte van een wijziging in het functiegebouw van de opdrachtgever die

tot gevolg heeft dat de door de uitzendkracht uitgeoefende functie alsnog in het functiegebouw

van de opdrachtgever kan of had moeten worden ingedeeld. De beloning en het

opdrachtgeverstarief worden in dat geval overeenkomstig lid 3 van dit artikel aangepast.

6. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende

omstandigheden, werk in ploegendiensten of onregelmatigheid, op bijzondere tijden of dagen

(daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of

beschikbaarheidsdiensten worden beloond overeenkomstig de ABU-CAO en/of andere

toepasselijke arbeidsvoorwaardenregelingen en worden aan de opdrachtgever doorberekend.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

6 van 11

 

Artikel 10 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van leiding en

toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde

zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever behoudens toestemming niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt

aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het

onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder derde wordt

mede verstaan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is

verbonden.

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en

voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf

schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde

opdrachtgever is slechts mogelijk voor bepaalde tijd onder de voorwaarden dat de opdrachtgever

leiding en toezicht heeft georganiseerd én de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met

de uitzendonderneming en met de uitzendkracht.

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan

hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is

beschadigd of teniet gegaan.

6. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op

grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de

opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 11 Arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet

wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de

uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk

Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving

voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid,

welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in

ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te

verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te

nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met

betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de

opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte

stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt

opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het bedrijfsongeval of de beroepsziekte

zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in

hoeverre het bedrijfsongeval of de beroepsziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende

maatregelen waren genomen ter voorkoming van het bedrijfsongeval dan wel de beroepsziekte.

De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het

bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

7 van 11

4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht alle schade vergoeden die de uitzendkracht in het

kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever

daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het

Burgerlijk Wetboek.

5. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het

bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een

bewijs van verzekering.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene

voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is

gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming. Het

bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel - zo nodig aanvullend - ten aanzien van

onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze algemene

voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is geregeld als ten aanzien van

onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

Artikel 13 Opdrachtgeverstarief

1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief

wordt berekend over de door de uitzendkracht gewerkte uren en/of (indien dit aantal hoger is)

over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de algemene voorwaarden,

opdrachten en/of overige overeenkomsten aanspraak heeft en/of de door de

uitzendonderneming aan de uitzendkracht verschuldigde toeslagen. Het opdrachtgeverstarief

vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de

uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief en kostenvergoedingen wordt btw in rekening

gebracht.

2. De uitzendonderneming is gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de

opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

- als gevolg van wijziging van de cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging va de bij de

opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;

- als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen

wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig

verbindend voorschrift;

- als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering,

voortvloeiende uit de cao, de bij de opdrachtgever geldende collectieve arbeidsovereenkomst

en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

3. Indien de opdrachtgever niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief

ingevolge lid 2 en/of artikel 9, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de

terbeschikkingstelling te beëindigen.

4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig

mogelijk aan de opdrachtgever bekendgemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd.

5. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning te laag is

vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de

beloning vast te stellen en het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met terugwerkende

kracht aan te passen en in rekening te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de

opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de

uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

8 van 11

 

Artikel 14 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van

tijdverantwoording met inachtneming van deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of

overige overeenkomsten.

2. Indien geen wijze van tijdverantwoording is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording

middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. De

opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording

geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of

middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden

erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht

correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte

uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge deze

algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten het opdrachtgeverstarief is

verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte kosten.

4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, zorgt hij ervoor dat de

uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de

tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de

tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert, geeft hij de uitzendkracht de

gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de

tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en

kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever

kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van de

uitzendonderneming geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van

opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren

declaratieformulieren, behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij

verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde

declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de

uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als

volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 15 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid uitzendonderneming

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te

voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt, is de

uitzendonderneming gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade van de

opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het

ontstaan of bekend worden van die schade, een schriftelijke klacht terzake indient bij de

uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

9 van 11

 

Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke

verklaring laten ondertekenen teneinde - voor zover nodig en mogelijk - te bewerkstelligen c.q.

bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de

werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen

aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding

verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever

een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te

gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van de in lid 1 van dit artikel

bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de

uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake

opgemaakte overeenkomst/verklaring aan de uitzendonderneming.

3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of

dwangsom die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg

van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële

eigendom.

Artikel 17 Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over

de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de

opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover - verstrekking van die informatie

nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot

bekendmaking rust.

2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten

geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden

bekend of gewaar wordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot

geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen

daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring overeenkomst aan de

uitzendonderneming.

4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van

de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

Artikel 18 Bijzondere verplichtingen met betrekking tot identiteit en verwerking

 

persoonsgegevens

 

1. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een uitzendkracht ter beschikking wordt

gesteld, verifieert en stelt de identiteit vast van de uitzendkracht conform de van toepassing

zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid

vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de Wet op de identificatieplicht. Tevens zal

de opdrachtgever voldoen aan de op de hem deswege rustende administratie-en bewaarplichten.

2. Ter zake vreemdelingen verklaart de opdrachtgever zich uitdrukkelijk bekend met de Wav, onder

meer inhoudende dat de opdrachtgever bij aanvang van de arbeid door een vreemdeling een

afschrift van het document bedoeld in artikel 1 sub 1 tot en met 3 van de Wet op de

identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk

voor een zorgvuldige controle van dit document, stelt aan de hand daarvan de identiteit van de

vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

10 van 11

De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete

die in het kader van de Wav aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

3. De opdrachtgever verklaart zich nadrukkelijk bekend met de geldende wet- en regelgeving

aangaande de verwerking van persoonsgegevens. De uitzendonderneming en de opdrachtgever

zullen elkaar in staat stellen voornoemde wetgeving te kunnen naleven. De opdrachtgever zal de

via de uitzendonderneming verkregen persoonsgegevens in ieder geval slechts gebruiken voor het

doel waarvoor zij zijn verkregen, zal deze niet langer bewaren dan conform wet- en regelgeving

toegestaan en zal zorgen voor een adequate beveiliging van deze persoonsgegevens.

Artikel 19 Bejegening uitzendkracht

1. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar

godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of

homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond

dan ook.

Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen

of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de

selectie en de behandeling van uitzendkrachten.

2. Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de uitzendkracht op de

gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de

opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.

3. Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van

werknemers, zal hij waarborgen dat de uitzendkracht op gelijke wijze als zijn eigen personeel

toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Het gaat hierbij enkel om klachten die niet het

werkgeverschap van de uitzendonderneming betreffen. Dit alles, voor zover er geen wettelijke

verplichtingen anderszins bestaan.

Artikel 20 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de

uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever, in de gelegenheid te

stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever, is

de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de

uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het

uitoefenen van medezeggenschap.

3. Opdrachtgever verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op grond van de Wet op

de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet van uitzendkrachten in

zijn onderneming. Indien en voor zover opdrachtgever bij de vervulling van deze

informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door de uitzendonderneming verstrekte of te

verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet verder gaan dan waar de WOR toe

verplicht.

 

Algemene Voorwaarden Head Uitzendbureau B.V., versie 12/2020

 

11 van 11

 

Artikel 21 Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten

 

door intermediairs

 

1. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de Wet allocatie

arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat uitzendkrachten gelijke toegang hebben tot de

bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang- en

vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in

gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen

gerechtvaardigd is.

2. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8c van de Wet allocatie

arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane

vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de uitzendkracht, opdat deze

dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van

die onderneming.

3. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 10 Wet allocatie arbeidskrachten

door intermediairs. Het is de uitzendonderneming niet toegestaan medewerkers ter beschikking

te stellen aan de opdrachtgever of in het gedeelte van de onderneming van opdrachtgever waar

een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting bestaat. De opdrachtgever zal de

uitzendonderneming tijdig en volledig informeren over het voornemen, aanvangen, voortduren of

eindigen van door de vakbonden georganiseerde of ongeorganiseerde collectieve acties,

waaronder doch niet uitsluitend een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting.

De opdrachtgever zal in de uitvoering van zijn toezicht en leiding over de uitzendkracht

uitdrukkelijk geen opdrachten aan de uitzendkracht verstrekken waardoor artikel 10 Waadi zal

worden overtreden. Zoals, maar niet beperkt tot, het door uitzendkrachten laten uitvoeren van

werkzaamheden die normaliter worden uitgevoerd door werknemers die op dat moment

deelnemen aan de collectieve acties.

4. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 12a Wet allocatie

arbeidskrachten door intermediairs. De opdrachtgever zal voor de aanvang van de

terbeschikkingstelling en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch

informatie over de arbeidsvoorwaarden aan de uitzendonderneming verschaffen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is Nederlands recht

van toepassing.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen

zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het

arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

Artikel 23 Slotbepaling

1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,

zullen de overige bepalingen in de algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige

overeenkomsten voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of

rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel

mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.